Winners of the 2019 Global Happy Chinese Lunar New Year Photography Competition

Natural ecological group

APVA Gold Award: Zhang  Xiaojun  Guomei  Deng Jingping  Cuili   Hou Chongshan

APVA Silver Award: Zhanglu  Meng Yinglin  Xiepeng  Chen Yanhong  Yangjun

APVA Bronze Award: Chen Chunju  Lai Dongfang  Chenzhuo  Caohong  Zhu Xiaohui

 

Tourism scenery group

APVA Gold Award: Luo Ruixia  Suxu   Hou Chongshan  Yang Jun

APVA Silver Award: Li Zekun  Li Tianlong  Lin Tongjue  Wang Yizhuo  Wangqing   Hou Chongshan

APVA Bronze Award: Wu Saiai  Yue Jingyi  Yu Xiaochao  Wang Yifan  Han Yizhen  Xiong Hongyan

 

Cityscape group

APVA Gold Award: Wang Haiyan  Chenfan  Li Hailong

APVA Silver Award: Guoying  Gaowei  Ligang  Wei Yunfang  Wanglin

APVA Bronze Award: Wang Enhua  Wang Shuliang  Feng Guangze  Wu Guochuang  Zhaoying  Gong Guimei  Liu Kaiguo  Liu Shuying  Yu Jianfeng  Wang Dongmei

 

Daily life group

Union President Award: Zhou Yongmei

APVA Gold Award: Liu Guiying  Hou Guirong  Li Meili  Yangjun

APVA Silver Award: Zhu Junling  Zhang  Xiaojun  Li Guihua  Zhangwei  Zhao Jinzhi  Yangjun

APVA Bronze Award: Cai Guilan  Yao Huiling  Zhang Liuzhen  Zhao Hanbin  Wu Xuemei  Liu Jianlan  Limei  Liwen  Zhang Lanzhi  Wang Chuntang

 

 

Review date: March 26, 2019

Release date: March 28, 2019