Winners of the 2019 "Brilliant Starry Sky" International Photography Competition

2019 "Brilliant Starry Sky" International Photography Competition is hosted by ASIA PACIFIC VISUAL ALLIANCE (APVA) as an international photography event in the Pan-Pacific region, 2019 "Starry Sky" International The photography contest has an important position. The competition has been accredited by the International Professional Photographers Association (IPPA). All awards and selected works will be credited to the International Professional Photographers Association's points system. The awards will be stamped with the International Professional Photographers Association.

 

The winners of the 2019 "Starry Sky" International Photo Contest were listed below. After the judges solemnly judged, the following winners were selected. Some of the awards were vacant due to the failure of the work to meet the standards:

 

APVA Alliance Chairman Award: Vacancy

APVA Gold Award: Wang Xiangchen, Yan Binghui, Ma Changtao

APVA Silver Award: Wei Xiuying, Wang Yang, Sha Guo, Sun Hao, Zhou Kaijun

APVA Bronze Award: Wang Xiangchen, Wang Yang, Yang Yiming, Zheng Daxun, Chang Baojun, Gao Jing, Tang Xiaoyong, Cui Lili

APVA Belt Awards: Zhang Leiming, Shaguo, Ge Ning, Zhou Kaijun, Xiong Hao, Chen Peng, Huang Xianrong, Zeng Yongqing, Wang Liyan, Sun Yuxia, Li Ying, Xiang Wei, Zhang Yude, Guo Yali, Zheng Daxun, Cheng Jieyue, Tang Yong, Yu Yue, Wu Bingbing, Wu Yu, Shi Xiaoping, Guo Mei, Deng Jingping, Zhang Wei, Meng Yinglin, Jie Peng, Chen Yanhong, Wang Yong

 

Review date: July 15, 2019

Release date: July 18, 2019

Asia Pacific Vision Alliance website: www.apva.net

Chairman of the Asia Pacific Vision Alliance: Lucien

Issued on July 18, 2019.