Winners of the 2019 "The Charm of the Ocean" International Photography Competition

The 2019 "The Charm of the Ocean" International Photography Competition is hosted by the ASIA PACIFIC VISUAL ALLIANCE (APVA) as an international photography event in the Pan Pacific region, 2019 "Ocean" The Charm International Photo Contest has an important position. The competition has been accredited by the International Professional Photographers Association (IPPA). All awards and selected works will be credited to the International Professional Photographers Association's points system. The awards will be stamped with the International Professional Photographers Association.

 

The list of winners of the 2019 "Sea Charm" International Photo Contest is as follows:

 After the judges solemnly judged, the following winners were selected, and some of the awards were vacant due to the failure of the work to meet the standards:

APVA Alliance Chairman Award: Vacancy

APVA Gold Award: Bai Wei, Wang Jun, Erin Palin, Ke Xiaodong, Yang Xiaoming, Zhuang Wei, Wang Jinsong, Yang Wei, Zhu Xiaomin, Li Zhonghua

APVA Silver Award: Bai Hao, Teng Guojie, Zhou Yi, Lisha Johnson, Li Flame, Ge Ru, Luo Yongjie, Hu Zhen, Liang Mingjian, Fan Lihua, Zhao Xiaomei, Dang Hongwei, Ouyang Zhongjie

APVA Bronze Awards: Teng Guojie, Yang Yiming, Zhao Peihong, Wang Yang, Zhang Qi, Zhou Yi, Wang Ruixin, Wu Xiaopeng, Dang Wei, Wei Wei, Duan Xiaohong, Gao Chunfeng, Li Zhaohong, Li Tingting, Glenn Pulliam, Jan Dennehy, Li Tuqiang Pang Rong

APVA Belt Awards: Wang Yang, Bao Haiping, Zhang Qi, Zhou Yi, Li Yueqing, Huang Xiyan, Li Rong, Kenneth J. Lafayette,

Susan Buckner, Jia Sheng, Hou Linping, Gao Zhongyan, Dang Liang, Chen Bo, Zhu Ping, Tian Mei, Chen Yong, Zhang Qing, Hu Li, Yu Hui, Wang Dayong, Teng Gejie, Xia Hua, Zhang Lei, Wang Jianjun, Li Zhongxing, Wang Lingang Liang Meihua, Wang Yulian

 

Review date: July 27, 2019

Release date: July 30, 2019

Asia Pacific Vision Alliance website: www.apva.net

Chairman of the Asia Pacific Vision Alliance: Lucien

Issued on July 30, 2019.